Bois y Caca

Codi trwyn yng nghanol y drewdod a’r caca

Mae’n waith brwnt a drewllyd gyda’r angen am stumog gref a digon o hiwmor. Daliwch eich trwyn yn dynn oherwydd bydd yna gyfle i fentro i ganol y garthffosiaeth a dod i adnabod Bois y Caca yn well wrth i S4C eu dilyn yn eu gwaith bob dydd

“Mae eich busnes chi yn fusnes i ni!” yw slogan Gwasanaethau Gwastraff Pumlumon (PWS), cwmni casglu gwastraff o Bonterwyd ger Aberystwyth. Ac mewn rhaglen arbennig nos Iau 6 Medi, bydd camerâu cwmni teledu Telesgop yn cyflwyno cip tu ôl i’r llenni o gwmnïau PWS a Dŵr Cymru, dau gwmni sy’n trin carthion pobl Cymru.

Ond pwy yw’r gweithwyr dewr yng ngofal eich pŵ-pŵ a sut fath o bobl ydyn nhw?

Cawn ddilyn y broses yr holl ffordd o’ch tŷ bach chi. O’r fan honno bydd Luned, Emyr ac Aled Thomas o PWS yn casglu’r ‘dŵr budr’ o’r pibellau dan ddaear drwy bwmpio’r gwastraff i’r lorïau a’i drosglwyddo i weithfeydd Dŵr Cymru, lle bydd y gweithwyr yno’n trin y carthion.

“Rydych chi’n cael pob math o bethau yn dod i lawr drwy’r beipen – crysau, dillad isa’. Ond o le maen nhw’n dod dwi ddim yn gwybod!” meddai Siôn Ridley, un o weithwyr Dŵr Cymru. “Pan fyddwch chi’n fflyshio’r toiled, mae o wedi mynd yn tydi? Dyw e ddim yn broblem i chi wedyn ac rydych chi’n anghofio’n llwyr amdano.”

A beth sy’n digwydd ar ôl i Siôn a’i gydweithwyr Ian Williams, Paul Williams ac ymdrin â’r garthffosiaeth yn y gweithle? Sut mae ail-ddefnyddio’r carthion i greu egni neu wasgaru ar dir fel gwrtaith?

Meddai Gareth Vaughan Jones, cynhyrchydd y gyfres, “Byddwn yn canolbwyntio ar y cymeriadau sy’n gwneud y gwaith diflas yma. Dyma’r bois sy’n delio gyda’ch gwastraff chi, y bois sydd ddim yn codi eu trwyn ar y drewdod a’r caca. Hebddyn nhw byddai ein bywydau modern ni yn eitha’ diflas a dweud y lleiaf.”