Hell's Belles

Helle's Belles

Dyma stori grŵp o fenywod sydd wedi sefydlu cyfeillgarwch parhaus oherwydd eu hangerdd am feiciau modur; a’u hymgais i yrru mewn i’r llyfrau hanes. Mae Hell’s Belles hefyd yn gyfle i ddod i adnabod cymuned arbennig sy’n gudd ar yr olwg gyntaf: grŵp amrywiol o fenywod Cymreig sydd wedi darganfod cyfeillgarwch, cynhaliaeth ac ymdeimlad o berthyn trwy feicio modur.

 

Am gyfnod hir, mae menywod wedi teimlo eu bod nhw’n cael eu tangynrychioli a’u tanbrisio gan y diwydiant beicio modur. Dyma un o’r rhesymau pam mae Sherrie, cyfrifydd, a’i ffrind Nimi wedi sefydlu digwyddiad er mwyn gosod record byd newydd am y nifer mwyaf o feicwyr modur benywaidd mewn un man. Maen nhw eisiau dangos i’r diwydiant bod eu niferoedd yn tyfu a’u bod yn farchnad werth chweil.

 

Dechreuodd Sherrie ei thaith i’r byd beicio modur 16 mlynedd yn ôl. Mae’n dweud os y byddai wedi dechrau beicio yn ifancach, byddai wedi bod yn rasio beic modur yn hytrach na chyfrifydd! Nid y rhyddid a’r ymdeimlad o antur yn unig mae hi’n caru am ferchen beic modur, ond hefyd ei bod wedi cael cymaint mwy o fudd o feicio nag oedd hi’n disgwyl.

 

Byddwn hefyd yn dod i adnabod ffrindiau a chyd-feicwyr benywaidd Sherrie sydd hefyd yn rhan o’r daith tuag at yr ymgais record byd. Fe wnaeth Sarah, sy’n trin/ymbincio cŵn, ffurfio grŵp Facebook i fenywod yn unig, sydd heb ragfarn, yn helpu uno menywod Cymreig gydag angerdd am feicio modur. Mae Anne yn defnyddio ei sgilau fel cyn-hyfforddwr beicio modur er mwyn helpu’r elusen ‘Blood Bikes’ i ddosbarthu gwaed ar draw y wlad i gyd. Mae hithau hefyd yn rhannu’r angerdd am draciau rasio beiciau modur. Steph oedd y person cyntaf i amgylchynu’r byd ar feic modur ac ymweld â’r 7 cyfandir, gan gynnwys Yr Antarctig. Roedd yn freuddwyd iddi wedi dilyn dedfryd yn y carchar a gwella o fod yn gaeth i gyffuriau. Er gwaethaf dioddef gyda sawl anabledd, mae Hayley yn cystadlu mewn treialon chwaraeon moduro. Mae’n gamp araf a rheoledig sydd yn helpu ei chydbwysedd, un o’r pethau sy’n ei thrafferthu, o ganlyniad i dysplasia datblygiadol, sy’n effeithio ar ei rheolaeth dros ei chluniau a’i thraed.

 

Ar gyfer eu hymgais record byd, maen nhw wedi datblygu partneriaeth â’r brand eiconig Prydeinig Triumph, sydd yn cynnal y digwyddiad yn y pencadlys yn Hinckley, Swydd Gaerlŷr. Y record presennol yw 1,132 o ferched, ond mae Sherrie ynghyd â Nimi a’r menywod eraill yn anelu at falu’r record yna o 2017. A wnewn nhw lwyddo, a thrwy hyn, cael y gydnabyddiaeth maent yn teimlo bod mwy na 300,000 o yrrwyr benywaidd beiciau modur sydd yn ddeiliaid trwydded yn y DU yn haeddu?

 

Cawn ddod i adnabod y menwyod ar yr heol, ac yn eu bywydau preifat, lle fedrwn glywed straeon o gyfeillgarwch, dyfalbarhad, uchelgeisiau a llwyddiannau anhygoel. Cawn ddarganfod fyd hynod o ddiddorol sydd yma yng Nghymru: byd y menwyod sy’n beicio.